Algemene Voorwaarden Communiteers B.V.

 

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Communiteers B.V. (hierna genoemd Communiteers). Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgevers.

2. Aanbiedingen en offertes 

2.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Communiteers daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Communiteers anders aangeeft.

2.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Communiteers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Totstandkoming en uitvoering overeenkomst 

3.1 Een overeenkomst van opdracht tussen Communiteers en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Communiteers een schriftelijk of mondeling door opdrachtgever verstrekte opdracht accepteert.

3.2 Communiteers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Communiteers is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.

3.3 Eventuele levertijden worden in principe bij benadering vermeld. Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding. Indien de oplevertermijn een fatale termijn betreft dan wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld dan wel gedurende de overeenkomst in overleg bepaald.

3.4 Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om gegevens te verstrekken conform artikel 4.2 waarbij ook de medewerking van de medewerkers van opdrachtgever noodzakelijk kan zijn bij de planning van workshops etc.

3.5 Communiteers is gerechtigd bij de uitvoering van overeenkomsten derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Communiteers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

3.6 Communiteers behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

3.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Communiteers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

3.9 In het geval de uitvoering van de overeenkomst bestaat uit het verzorgen van trainingen c.q. workshops behoudt Communiteers zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de uitvoering van een dergelijke training en/of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de desbetreffende en/of toekomstige trainingen en/of workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte kosten onverlet.

4. Verplichtingen opdrachtgever 

4.1 Opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de overeenkomst en alle benodigde informatie aan Communiteers verstrekken.

4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Communiteers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Communiteers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Communiteers zijn verstrekt, heeft Communiteers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) ten kantore van opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal opdrachtgever aan Communiteers de benodigde werkruimte en materialen ter beschikking stellen.

4.4 Indien opdrachtgever op zijn website of andere kanalen foto’s en andere persoonsgegevens van werknemers, klanten of andere betrokkenen wenst te plaatsen of ander beeldmateriaal wenst te gebruiken, is opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat er een rechtmatige grondslag bestaat voor de verwerking en dat het beeldmateriaal dat opdrachtgever aanlevert rechtenvrij is. Opdrachtgever kan Communiteers nimmer aansprakelijk houden voor schade die ontstaat doordat deze grondslag ontbreekt of beeldmateriaal niet rechtenvrij is en vrijwaart Communiteers voor aanspraken van derden.

5. Wijziging & annulering van de overeenkomst 

5.1 Communiteers behoudt zich onder bepaalde omstandigheden het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te onderbreken, op te schorten, verplaatsen en/of te annuleren. Deze omstandigheden dienen buiten de invloedsfeer van Communiteers te liggen of omstandigheden waarvan Communiteers bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn en waardoor Communiteers tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Indien mogelijk biedt Communiteers aan opdrachtgever een alternatief. Indien opdrachtgever hiervan gebruik maakt worden de kosten niet gerestitueerd.

5.2 Communiteers behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.

5.3 Ingeval van annulering van de overeenkomst op basis van het bepaalde in dit artikel heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Communiteers zal in dit geval aan opdrachtgever een eventueel reeds vooruitbetaald bedrag restitueren. Uiteraard beperkt tot het vooruitbetaalde bedrag dat verband houdt met uitvoering van (het gedeelte van) de overeenkomst dat wordt geannuleerd.

6. Overmacht 

Ingeval van overmacht is Communiteers gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van een overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Communiteers redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen, zoals ongevallen, brand, ziekte en storingen in de apparatuur of internetstoringen.

7. Wijziging en annulering van de overeenkomst door opdrachtgever 

7.1 Indien de uitvoering van de opdracht bestaat uit het verzorgen van trainingen c.q. workshops en de specifieke opdracht dit toelaat is bij verhindering door een deelnemer, vervanging door een andere deelnemer mogelijk. Dit is te allen tijde ter beoordeling aan Communiteers. Voor een dergelijke vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.

7.2 Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Annulering van een (gedeelte van) een overeenkomst is kosteloos tot 6 weken voor aanvang van de start van de uitvoering van de overeenkomst. Bij annulering vanaf 6 weken voor aanvang van de start van de uitvoering van de overeenkomst worden de volgende bedragen in rekening gebracht 6 tot 4 weken voor de aanvang: 10% van het tarief dat volgt uit de totstandkoming van de overeenkomst (“overeengekomen tarief”) ; 4 tot 2 weken voor de aanvang: 20% van het overeengekomen tarief en vanaf 2 weken voor aanvang van de start van de uitvoering van de overeenkomst: 30% van het overeengekomen tarief. Indien de kosten die Communiteers heeft gemaakt hoger zijn dan de kosten die volgen uit bovenstaande staffel, dan mag Communiteers de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening brengen. Communiteers zal deze kosten specificeren.

7.3 Voor wijzigingen van reeds geplande trainingen, workshops en aanverwante producten en/of diensten geldt dat extra kosten die Communiteers moet maken in verband met een verplaatsing van de activiteit in rekening mogen worden gebracht. Als een wijziging ervoor zorgt dat de overeenkomst niet meer uitgevoerd kan worden, moet het wijzigingsverzoek als annulering worden beschouwd en gelden de annuleringstermijnen en verplichtingen zoals vermeld in lid 2 van dit artikel.

7.4 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld op basis van het bepaalde in dit artikel, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Communiteers zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

7.5 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Communiteers opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Communiteers is gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Communiteers daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

7.6 In geval van tussentijdse annulering van de overeenkomst welke is aangegaan voor bepaalde tijd door opdrachtgever, heeft Communiteers recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Communiteers zijn toe te rekenen.

8. Facturen & Betaling 

8.1 Communiteers brengt aan opdrachtgever honoraria en/of kosten in rekening voor uitvoering van de overeenkomst. Honorering kan plaatsvinden op basis van de door Communiteers gehanteerde uurtarieven, vermenigvuldigd met het aantal aan een opdracht bestede uren en/of op basis van vastgestelde bedragen. Naast dit honorarium is Communiteers gerechtigd kosten in rekening te brengen, zoals onder meer reis- en verblijfkosten en overige kosten.

8.2 Communiteers is gerechtigd uitvoering van een overeenkomst afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot van opdrachtgever. Communiteers zal, in geval van een gevraagd voorschot, slechts werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst verrichten nadat het voorschot door opdrachtgever is voldaan. Indien het voorschot niet, of althans niet tijdig, is voldaan, is Communiteers nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met een declaratie in het kader van de overeenkomst.

8.3 Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Communiteers gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle te maken invorderingskosten, met een minimum van 15% van de hoofdsom, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

8.4 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.5 Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande vorderingen, ook wanneer opdrachtgever te kennen heeft gegeven de overeenkomst ten behoeve van een derde te hebben gegeven.

9. Geheimhouding 

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

9.2 Behoudens met toestemming van opdrachtgever is Communiteers niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Communiteers voor zichzelf in een administratieve-, civiele-, of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

10. Intellectuele eigendom 

10.1 Communiteers behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten/werken voortkomend uit de geest welke hij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien. Dit betreft alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, etc.

10.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten/werken, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Communiteers, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct danwel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij deze producten/werken, uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Communiteers. Communiteers heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

11. Reclames 

11.1 Alle reclames terzake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, danwel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Communiteers kenbaar te worden gemaakt door Opdrachtgever. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.

11.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

11.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Communiteers de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald tarief.

12. Aansprakelijkheid 

12.1 Communiteers is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Communiteers van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen en het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken overeenkomst mag worden vertrouwd.

12.2 Communiteers is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of enige andere door Communiteers aan opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie.

12.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Communiteers is iedere aansprakelijkheid van Communiteers uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Communiteers voor haar werkzaamheden in het kader van die overeenkomst heeft ontvangen.

12.4 Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de in het voorgaande lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

12.5 Communiteers verricht activiteiten via online platforms (waaronder, maar niet beperkt tot Google, Facebook, Instagram) en is daarom op bepaalde aspecten overgeleverd aan het beleid van deze platforms en acties van gebruikers van deze platforms. Communiteers kan daarom in afwijking op het voorgaande, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaat door:

– afgekeurde advertenties;
– (advertentie)accounts die worden geblokkeerd;
– negatieve reacties op berichten of advertenties door gebruikers van de online platforms;
– een daling in resultaten van advertenties en andere marketinguitingen op het moment dat een online platform besluit over te gaan tot een wijziging of update van de voorwaarden, functionaliteiten en/of het (besturings)systeem of door wijzigingen in wetgeving;
– technische storingen op online platforms.

12.6 Tevens kan Communiteers niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaat door hackers of andere ongeautoriseerde personen die zichzelf toegang geven tot websites en andere systemen van Opdrachtgever.

12.7 Opdrachtgever vrijwaart Communiteers voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Communiteers onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Communiteers.

12.8 Aansprakelijkheid van Communiteers voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

13. Ontbinding 

13.1 Communiteers is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden indien:

– opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
– het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd;
– aan opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
– opdrachtgever overgaat tot staking of liquidatie van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, of indien hiertoe een besluit wordt genomen;
– op tenminste een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever beslag is gelegd;
– opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen jegens Communiteers te voldoen;
– opdrachtgever anderszins niet in staat moet worden geacht aan zijn verplichtingen jegens Communiteers te voldoen.

14. Toepasselijk recht & Geschillen 

14.1 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Communiteers is Nederlands recht van toepassing. 14.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s- Hertogenbosch Bemiddeling 

De in dit hoofdstuk “Bemiddeling” vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Communiteers diensten op het gebied van bemiddeling van community marketeers verleent, waaronder wordt verstaan het werven en selecteren van specialisten op het gebied van community marketing die bij opdrachtgever in dienst treden dan wel op enige andere wijze werkzaamheden dan wel opdrachten voor opdrachtgever gaan uitvoeren.

15. Bevestiging 

15.1 Communiteers zal iedere opdracht tot bemiddeling bevestigen met vermelding van de aard van de dienstverlening. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt het bestaan van de overeenkomst en de aard van de dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen de partijen.

15.2 Indien door tussenkomst van Communiteers één of meerdere gesprekken tussen een voorgestelde kandidaat en/of freelancer en opdrachtgever plaatsvindt, erkent opdrachtgever een (zoek)opdracht aan Communiteers gegeven te hebben en aanvaardt opdrachtgever de door Communiteers gehanteerde tarieven en betalingstermijnen.

16. Werving & Selectie 

16.1 Werving & selectie is de opdracht waarbij Communiteers ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever voorstelt. Van een succesvolle vervulling van een werving & selectieopdracht is sprake indien een door Communiteers bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins te werk wordt gesteld).

16.2 Een werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht.

17. Freelancers 

17.1 Na afronding van de werving en selectie als bedoeld in artikel 16 kan door tussenkomst van Communiteers de geaccepteerde kandidaat als zelfstandige bij een opdrachtgever een opdracht vervullen of een prestatie leveren. Een dergelijke freelancer werkt zelfstandig en leent zich uit tegen een vooraf bepaald tarief.

18. Informatieverstrekking en zorgvuldigheid 

18.1 Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap. Communiteers mag er daarbij vanuit gaan dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn.

18.2 Opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Communiteers is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens van kandidaten vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden doorgegeven.

19. Verplichtingen partijen 

19.1 Indien opdrachtgever een door Communiteers aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan wel indien kandidaat op een andere wijze (projectmatig) werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 20 van deze algemene voorwaarden.

19.2 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze gegevens over kandidaten aan derden doorgeven of kandidaten aan derden voorstellen. In het geval opdrachtgever zich niet houdt aan het in dit lid bepaalde dan is opdrachtgever, overeenkomstig artikel 20 van deze voorwaarden, gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.

20. Vergoedingen 

20.1 De hoogte van de door opdrachtgever aan Communiteers verschuldigde bemiddelingsfee wordt afhankelijk van de soort werving- en selectieopdracht vastgesteld. Enerzijds wordt er gewerkt op basis van een exclusieve opdracht, waaronder wordt verstaan dat aan Communiteers voor een bepaalde periode exclusiviteit wordt verleend om een kandidaat te werven en selecteren voor opdrachtgever. De andere mogelijkheid is dat er gewerkt wordt op basis van “no cure no pay” waarbij alleen honorarium verschuldigd is in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening van het arbeidscontract van de door Communiteers aangedragen kandidaat.

20.2 De hoogte van de bemiddelingsfee is vermeld in de opdrachtbevestiging.

20.3 De kosten voor werving, zoals maar niet beperkt tot, advertentiekosten en de kosten van analyses & assessments, zullen apart door Communiteers aan opdrachtgever in rekening worden gebracht en maken derhalve geen onderdeel uit van de bemiddelingsfee. Kosten voor het inzetten van wervingsmiddelen zullen door Communiteers slechts worden gemaakt na goedkeuring van Opdrachtgever. In dat geval zijn dergelijke wervingskosten te allen tijde verschuldigd.

20.4 Alle genoemde bedragen zijn vermeld exclusief BTW.

21. Intrekking & Wijziging opdracht 

21.1 Indien opdrachtgever de werving en selectieopdracht intrekt of beëindigt, voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is Communiteers gerechtigd opdrachtgever alle door haar gemaakte kosten in rekening te brengen, inclusief de gemaakte wervingskosten.

21.2 Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is eveneens van toepassing indien opdrachtgever elementen uit de werving en selectieopdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van Communiteers sprake is van een nieuwe opdracht, voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken.

22. Aansprakelijkheid 

22.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze en aanstelling van een kandidaat/freelancer.

22.2 Communiteers is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk indien de kandidaat/freelancer niet aan de vereisten en/of verwachtingen van opdrachtgever blijkt te voldoen, dan wel indien opdrachtgever op basis van

onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan of op freelance basis werkzaamheden worden verricht voor opdrachtgever.

22.3 Communiteers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of verliezen – waaronder gevolgschade – die de opdrachtgever of derden mochten lijden door handelen en/of nalaten van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat dan wel het aanstellen van kandidaat als freelancer.

22.4 Opdrachtgever vrijwaart Communiteers tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Communiteers samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

23. Geheimhouding en afspraken met kandidaat/freelancer 

23.1 Indien een opdrachtgever een geheimhoudingsovereenkomst met kandidaat/freelancer wenst, dan dient de opdrachtgever zelf schriftelijke overeenstemming hierover te bereiken met de kandidaat/freelancer. Communiteers is hiervoor op generlei wijze aansprakelijkheid en aansprakelijkheid wordt middels deze bepaling dan ook nadrukkelijk uitgesloten.

23.2 Voor alle zaken die opdrachtgever aan freelancer (laptop, telefoon, etc.) ter beschikking stelt, is Communiteers op generlei wijze aansprakelijk. Aansprakelijkheid wordt middels deze bepaling dan ook nadrukkelijk uitgesloten.

23.3 Voor alle afspraken die opdrachtgever rechtstreeks, zonder tussenkomst van Communiteers, met kandidaat/freelancer maakt, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk en dient opdrachtgever zelf voor schriftelijke vastlegging zorg te dragen. Communiteers is hiervoor op generlei wijze aansprakelijk. Aansprakelijkheid wordt middels deze bepaling dan ook nadrukkelijk uitgesloten.

24. Verbod tot indienstneming freelancers 

24.1 Het is opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen, gedurende twaalf maanden na schriftelijke aanbieding van freelancer, niet toegestaan de betreffende freelancer rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Communiteers.

24.2 Ingeval van overtreding van lid 1 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan Communiteers een boete verschuldigd ter grootte van € 25.000,-. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te vorderen onverlet.


Alt Tag

Een gratis kennislunch of ontbijt!

Wil je een keer sparren of brainstormen met een professional? Maak dan een
afspraak voor een gratis kennislunch of ontbijt!

Maak een afspraak!